Toán Lớp 7: Cho dãy các số 3;7;11;15;19;… Viết tập hợp B theo dấu hiệu đặc trưng của các phần tử?

By Băng

Toán Lớp 7: Cho dãy các số 3;7;11;15;19;…
Viết tập hợp B theo dấu hiệu đặc trưng của các phần tử?




Viết một bình luận