Toán Lớp 7: Cho ΔABC nhọn biết ∠A=50°; ∠B=63°. Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM = MD A a) Tính ∠C ? b

By Hằng Anh

Toán Lớp 7: Cho ΔABC nhọn biết ∠A=50°; ∠B=63°. Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM = MD
A
a) Tính ∠C ?
b) CM: ΔAMB = ΔDMC
c) AB // CD
Vẽ hình nữa nhaa!!

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho ΔABC nhọn biết ∠A=50°; ∠B=63°. Gọi M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM = MD A a) Tính ∠C ? b”

Viết một bình luận