Toán Lớp 7: -8x^2 -6x +1 phân tích thành nhân tử

Toán Lớp 7: -8x^2 -6x +1
phân tích thành nhân tử

TRẢ LỜI

Viết một bình luận