Toán Lớp 6: Bài 4 (1 điểm): Một nhóm thiện nguyện đã quyên góp được 128 chiếc áo phao, 96 thùng mì tôm và 160 thùng nước suối để ủng hộ cho các gia

By Thảo

Toán Lớp 6: Bài 4 (1 điểm):
Một nhóm thiện nguyện đã quyên góp được 128 chiếc áo phao, 96 thùng mì tôm và 160
thùng nước suối để ủng hộ cho các gia đình trong vùng lũ lụt. Nhóm muốn chia đều số áo
phao, mì tôm và nước suối để mỗi hộ gia đình đều nhận được như nhau. Hỏi có thể chia
được nhiều nhất cho bao nhiêu hộ gia đình?
Viết một bình luận