Toán Lớp 6: bài 1 a,10x=2^5.5=10^2 b,125-5(4+x)=15 c,2^6+(5+x)=3^4

Toán Lớp 6: bài 1
a,10x=2^5.5=10^2
b,125-5(4+x)=15
c,2^6+(5+x)=3^4

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a,10x=2^5 . 5=10^2$\\$Mà \ ta \ có : 10^2 = 2^5 . 5 \ ( vô \ lí)$\\$=> x in ∅$\\$ b,125 – 5 ( 4 + x ) = 15<=>5(  4 + x )  = 125 – 15$\\$<=>5 ( 4 + x)   = 110<=>4  + x  =  110 : 5$\\$<=>4 + x = 22<=>x = 22 – 4<=>x = 18$\\$c, 2^6+(5+x)=3^4$\\$ <=>65+(5+x) = 81<=>5+ x = 81- 65$\\$ <=>5+x = 16<=>x = 16 – 5<=>x = 11$\\$

  Trả lời
 2. 1, 
  a) đề sai 
  b) 125 – 5 ( 4 + x ) = 15
                5(  4 + x )  = 125 – 15
                5 ( 4 + x)   = 110
                       4  + x  =  110 : 5
                        4 + x = 22
                               x = 22 – 4
                               x = 18
  c) 2∧6+(5+x)=3∧4
        65+(5+x) = 81
               5+ x = 81- 65
               5+x = 16
                    x = 16 – 5
                    x = 11

  Trả lời

Viết một bình luận