Toán Lớp 6: 2 bạn A và B cùng học chung 1 trường nhưng ở 2 lớp khác nhau.A cứ 10 ngày lại chực nhật B cứ 12 ngày lại chực nhật.lâ

Toán Lớp 6: 2 bạn A và B cùng học chung 1 trường nhưng ở 2 lớp khác nhau.A cứ 10 ngày lại chực nhật B cứ 12 ngày lại chực nhật.lần đầu tiên 2 bạn chực nhật vào cùng 1 ngày.Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày nữa 2 bạn cùng chực nhật
nhanh lên nha mik cần gấp

0 bình luận về “Toán Lớp 6: 2 bạn A và B cùng học chung 1 trường nhưng ở 2 lớp khác nhau.A cứ 10 ngày lại chực nhật B cứ 12 ngày lại chực nhật.lâ”

 1. #Linh3782142
  Bài giải:
  Số ngày ít nhất để hai bạn cùng trực nhật là x
  Khi đó , x = BCNN(10 ; 12)
  10= 2.5
  12=2 mũ 2 . 3
  BCNN( 10 ; 12 ) = 2 mũ 2 . 3 . 5 =60
  Như vậy , sau 60 ngày , cả hai bạn sẽ cùng làm trực nhật
  CHÚC BN HC TỐT
   

  Trả lời
 2. Gọi số ngày ít nhất để 2 bạn cùng trực nhật là x( ngày )(x in N).
  Theo đề bài ta có:x vdots 10;x vdots 12;x nhỏ nhất.
  =>x = BCNN(10;12)
  10=2.5;12=2^2 .3
  =>BCNN(10;12)=2^2 .3.5=60
  Vậy sau ít nhất 60 ngày thì 2 bạn cùng trực nhật.

  Trả lời

Viết một bình luận