Toán Lớp 5: Tìm y : d ) ( y + 4 ) : 0,5 + 1 2/3 = 13 2/3

Toán Lớp 5: Tìm y :
d ) ( y + 4 ) : 0,5 + 1 2/3 = 13 2/3

TRẢ LỜI

Viết một bình luận