Toán Lớp 5: Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 đứa trẻ thành 1 hàng dọc? ( Có cách trình bày nha) ….

Toán Lớp 5: Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 đứa trẻ thành 1 hàng dọc? ( Có cách trình bày nha) ….

TRẢ LỜI

Viết một bình luận