Toán Lớp 5: Bài 3 : Tìm x : X x 350 = 9800 .X : 4 /5 = 7 / 12

By Việt Lan

Toán Lớp 5: Bài 3 : Tìm x :
X x 350 = 9800
.X : 4 /5 = 7 / 12
Viết một bình luận