Toán Lớp 5: Bài 29. Một cửa hàng tuần đầu bán được 142 lít nước mắm loại 1 và 110 lít nước mắm loại 2 thu được 13 410 000 đồng. Tuần sau bán được 1

By Hạ Uyên

Toán Lớp 5: Bài 29. Một cửa hàng tuần đầu bán được 142 lít nước mắm loại 1 và 110 lít nước mắm loại 2 thu được 13 410 000 đồng. Tuần sau bán được 125 lít loại 1 và 140 lít loại
2 thu được 13 445 000 đồng. Tính giá tiền 1 lít nước mắm mỗi loại.
Viết một bình luận