Toán Lớp 4: Trung bình cộng số bị của Năm , Nhật và Hải là 59viên Trung bình cộng số bi của Nam và Nhật là 61 viên . Hỏi Hải có bao nhiêu viên bi

By Chi Mai

Toán Lớp 4: Trung bình cộng số bị của Năm , Nhật và Hải là 59viên
Trung bình cộng số bi của Nam và Nhật là 61 viên . Hỏi Hải có bao nhiêu viên bi
Viết một bình luận