Toán Lớp 4: tính bằng cách thuận tiện nhất : a) 201 x 8 + 9 x 201 – 201x 6 – 201 b, 384 + 384 x 4 + 384 x 2 + 384 x 3 =

By Việt Hòa

Toán Lớp 4: tính bằng cách thuận tiện nhất : a) 201 x 8 + 9 x 201 – 201x 6 – 201
b, 384 + 384 x 4 + 384 x 2 + 384 x 3 =
Viết một bình luận