Toán Lớp 4: Bài 1: Đặt tính rồi tính: a)6 792 + 240 854 b) 490 052 – 94 005 Bài 2 :

By Lan Anh

Toán Lớp 4: Bài 1: Đặt tính rồi tính:
a)6 792 + 240 854
b) 490 052 – 94 005
Bài 2 : Tìm x
4 862 + x = 100 000 – 23 885
Bài 3 : Tính giá trị của biểu thức:
a) a + b – c với a = 123 ; b = 15 ; c = 100
b) a + b : c với a = 52 ; b = 9 ; c = 3
Bài 4 : Một ô tô trong 3 giờ đầu, mỗi giờ đi được 45km, trong 2 giờ sau đi được 100km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu ki – lô – mét ?
Viết một bình luận