Toán Lớp 3: Trong phép chia có dư tìm số bị chia ta lấy–. Nhân với- . Rồi cộng với-… Tìm một số biết rằng số đó chia cho 6 được thươ

By Thanh Hùng

Toán Lớp 3: Trong phép chia có dư tìm số bị chia ta lấy……… Nhân với…. . Rồi cộng với…….
Tìm một số biết rằng số đó chia cho 6 được thương là 8 dư 3
Viết một bình luận