Toán Lớp 3: Bài 1: Một phép chia có số chia là 6 , thương là số nhỏ nhất có hai chữ số và số dư là số lớn nhất .Tìm số bị chia Bài 2: Hiện nay con

By Nhiên

Toán Lớp 3: Bài 1: Một phép chia có số chia là 6 , thương là số nhỏ nhất có hai chữ số và số dư là số lớn nhất .Tìm số bị chia
Bài 2: Hiện nay con 9 tuổi,tuổi bố gấp 4 lần tuổi con,tuổi ông gấp 2 lần tuổi bố.
a).Tính tuổi của bố hiện nay?
b).Tính tuổi của ông hiện nay?
Viết một bình luận