Toán Lớp 12: Cho V= [[3 2 2 0 0][0 3 3 3 0][1 4 1 1 2][0 3 0 0 0][3 0 3 4 4]]. Giá trị định thức của V là:

By Lyla Anh

Toán Lớp 12: Cho V= [[3 2 2 0 0][0 3 3 3 0][1 4 1 1 2][0 3 0 0 0][3 0 3 4 4]]. Giá trị định thức của V là:
Viết một bình luận