Toán Lớp 11: Cho hình chóp S.ABCD có đấy là hình bình hành. M,N lần lượt là trung điểm AB và SC a) Gọi G1,G2 lần lượt là trọng tâm tam giác SAB và S

By Thanh Tú

Toán Lớp 11: Cho hình chóp S.ABCD có đấy là hình bình hành. M,N lần lượt là trung điểm AB và SC
a) Gọi G1,G2 lần lượt là trọng tâm tam giác SAB và SAC. CM: G1G2//(ABCD)
Viết một bình luận