Question
Hóa học Lớp 10: 46. a) Tính chất hoá học của các nguyên tố được xác định dựa trên A. điện tích hạt nhân nguyên tử. B. vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn. C. khối lượng nguyên tử. D. cấu hình của ...
4 tháng