Toán Lớp 9: Tìm x biết 4.(x+1)+3.(x+3)=7 x^2-3x=0 2020x.(x-2019)+x_2019=0

Question

Toán Lớp 9: Tìm x biết
4.(x+1)+3.(x+3)=7
x^2-3x=0
2020x.(x-2019)+x_2019=0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 2 tháng 2022-02-18T08:50:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  4(x+1)+3(x+3)=7
  <=> 4x+4+3x+9=7
  <=> 7x+13=7
  <=> 7x=-6
  <=> x=-6/7
  Vậy x=-6/7
  x^2-3x=0
  <=> x(x-3)=0
  <=> [(x=0),(x-3=0):}
  <=> [(x=0),(x=3):}
  Vậy x \in {0;3}
  2020x(x-2019)+x-2019=0
  <=> 2020x(x-2019)+(x-2019)=0
  <=> (2020x+1)(x-2019)=0
  <=> [(2020x+1=0),(x-2019=0):}
  <=> [(x=-1/2020),(x=2019):}
  Vậy x \in {-1/2020;2019} 

 2. Answer
  4 . (x + 1) + 3 . (x + 3) = 7
  => 4 . x + 4 . 1 + 3 . x + 3 . 3 = 7
  => 4x + 4 + 3x + 9 = 7
  => (4x + 3x) + (4 + 9) = 7
  => 7x + 13 = 7
  => 7x = 7 – 13
  => 7x = -6
  => x = -6 : 7
  => x = -6/7
  Vậy S = {-6/7}
  _______________________
  x^2 – 3x = 0
  => x . (x – 3) = 0
  => $\left[\begin{matrix} x = 0\\ x – 3 = 0\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} x = 0\\ x = 0 + 3\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} x = 0\\ x = 3\end{matrix}\right.$
  Vậy S = {0 ; 3}
  __________________________
  2020x . (x – 2019) + x – 2019 = 0
  => 2020x . (x – 2019) + (x – 2019) = 0
  => (2020x + 1) . (x – 2019) = 0
  => $\left[\begin{matrix} 2020x + 1 = 0\\ x – 2019 = 0\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} 2020x = 0 – 1\\ x = 0 + 2019\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} 2020x = – 1\\ x = 2019\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} x = – 1 : 2020\\ x = 2019\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} x = \dfrac{-1}{2020}\\ x = 2019\end{matrix}\right.$
  Vậy S = {-1/2020 ; 2019}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )