Toán Lớp 9: $\text{Tìm x}$ $\dfrac{x-4}{\sqrt{x}+1}$ = $\text{4}$

Question

Toán Lớp 9: $\text{Tìm x}$
$\dfrac{x-4}{\sqrt{x}+1}$ = $\text{4}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ anh 5 ngày 2022-06-18T19:42:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:$x = 16 + 8\sqrt 3 $
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\begin{array}{l}
  Dkxd:x \ge 0\\
  \dfrac{{x – 4}}{{\sqrt x  + 1}} = 4\\
   \Leftrightarrow x – 4 = 4\sqrt x  + 4\\
   \Leftrightarrow x – 4\sqrt x  = 8\\
   \Leftrightarrow x – 4\sqrt x  + 4 = 12\\
   \Leftrightarrow {\left( {\sqrt x  – 2} \right)^2} = 12\\
   \Leftrightarrow \sqrt x  – 2 = 2\sqrt 3 \left( {do:\sqrt x  – 2 \ge  – 2} \right)\\
   \Leftrightarrow \sqrt x  = 2 + 2\sqrt 3 \\
   \Leftrightarrow x = {\left( {2 + 2\sqrt 3 } \right)^2}\\
   \Leftrightarrow x = 4 + 2.2.2\sqrt 3  + 12\\
   \Leftrightarrow x = 16 + 8\sqrt 3 \\
  Vậy\,x = 16 + 8\sqrt 3 
  \end{array}$

 2. bn xem hình

  toan-lop-9-tet-tim-dfrac-4-sqrt-1-tet-4

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )