Toán Lớp 9: hai lớp 9A và 9B có tổng 72 học sinh tham gia trồng cây. Biết mỗi bạn lớp 9A trồng 2 cây, Mỗi bạn lớp 9B trồng 3 cây và Tổng số cây trồ

Question

Toán Lớp 9: hai lớp 9A và 9B có tổng 72 học sinh tham gia trồng cây. Biết mỗi bạn lớp 9A trồng 2 cây, Mỗi bạn lớp 9B trồng 3 cây và Tổng số cây trồng được là 182 cây. Tính số học sinh mỗi lớp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hồng 1 tháng 2022-03-19T03:49:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. #Luân

  Gọi x, y lần lượt là số học sinh của lớp 9A và lớp 9B (x, y ∈ N*; x, y < 72)

  Tổng số học sinh của hai lớp là 72 ⇒ x + y = 72 (1)

  Mỗi học sinh lớp 9A và 9B lần lượt trồng được 2 cây và 3 cây nên tổng số cây hai lớp trồng là 2x + 3y (cây). Theo bài ra ta có 2x + 3y = 182 (2)

  Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình:

  \(\left[ \begin{array}{l}x+y=72\\2x+3y=182\end{array} ⇔ \right.\) \(\left[ \begin{array}{l}2x+2y=144\\2x+3y=182\end{array} \right.\) ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=34\\y=38\end{array} \right.\)

  Tự kết luận nha~

  Chúc bạn học tốt~~

 2. Giải đáp:

          $\left \{ {{x = 34 (HS)} \atop {y = 38 (HS)}} \right.$ 

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   Gọi số HS lớp 9A và 9B lần lượt là $x$; $y$ (học sinh). 

  ĐK: $x, y \in N^*$ 

  Ta có: $x + y = 72$        (1) 

  Vì mỗi bạn 9A trồng 2 cây, mỗi bạn 9B trồng 3 cây và tổng số  cây được là 182 cây nên ta có: 

      $2x + 3y = 182$       (2) 

  Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 

  $\left \{ {{x + y = 72} \atop {2x + 3y = 182}} \right.$

  $\Leftrightarrow$ $\left \{ {{2x + 2y = 144} \atop {2x + 3y = 182}} \right.$ $\Leftrightarrow $ $\left \{ {{y= 38} \atop {x = 72 – x}} \right.$ $\Leftrightarrow$ $\left \{ {{x = 34} \atop {y = 38}} \right.$ 

  (Thoã mãn điều kiện) 

  Vậy số HS lớp 9A và 9B lần lượt là: 

            $\left \{ {{x = 34 (HS)} \atop {y = 38 (HS)}} \right.$ 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )