Toán Lớp 9: Giúp mk câu này với (5+2√6)(49-20√6) $\sqrt{5-2√6}$

Question

Toán Lớp 9: Giúp mk câu này với
(5+2√6)(49-20√6) $\sqrt{5-2√6}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Anh 49 phút 2022-06-17T04:48:11+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp:
    $(\sqrt{3}-\sqrt{2})^3.$
    Lời giải và giải thích chi tiết:
    $(5+2\sqrt{6})(49-20\sqrt{6})\sqrt{5-2\sqrt{6}}\\ =(5+2\sqrt{6})(25-2.5.2\sqrt{6}+24)\sqrt{5-2\sqrt{6}}\\ =(5+2\sqrt{6})(5-2\sqrt{6})^2\sqrt{5-2\sqrt{6}}\\ =(5+2\sqrt{6})(5-2\sqrt{6})(5-2\sqrt{6})\sqrt{5-2\sqrt{6}}\\ =(25-24)(5-2\sqrt{6})\sqrt{5-2\sqrt{6}}\\ =(3-2.\sqrt{3}.\sqrt{2}+2)\sqrt{3-2.\sqrt{3}.\sqrt{2}+2}\\ =(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2\sqrt{(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2}\\ =(\sqrt{3}-\sqrt{2})^3.$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )