Toán Lớp 9: ) Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 18cm, AC = 24cm, đường cao AH. a)Tính BC, AH? b)Tính số đo góc B ( làm tròn độ)?

Question

Toán Lớp 9: ) Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 18cm, AC = 24cm, đường cao AH.
a)Tính BC, AH?
b)Tính số đo góc B ( làm tròn độ)?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thư 6 tháng 2022-05-25T18:31:34+00:00 1 Answer 0 views 1

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. $\text{Xét ΔABC vuông tại A có}$
  $\text{BC²=AB²+AC²(Đ/Lpy ta go)}$
  $\text{BC²=18²+24²}$
  $\text{⇒BC=$\sqrt{900}$=30}$
  $\text{Xét ΔABC vuông tại A có đường cao AH }$
  $\text{AB.AC=AH.BC}$
  $\text{18.24=AH.30}$
  $\text{432=AH.30}$
  $\text{⇒AH=$\dfrac{432}{30}$=21,6}$
  $\text{Xét ΔABC vuông tại A có}$
  $\text{SinB=$\dfrac{AC}{BC}$}$
  $\text{SinB=$\dfrac{24}{30}$}$
  $\text{⇒$\widehat{BC$=≈53 độ}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )