Toán Lớp 9: Cho 0

Question

Toán Lớp 9: Cho 0

in progress 0
Lyla Anh 7 ngày 2022-06-24T06:23:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có: sin⁡2α = a ⇒ 2sin⁡α.cos⁡α = a với 0 < α < 90o.
  sin2αcos2α = 1
  ⇔ sin2α + cos2α + 2sin⁡αcos⁡α – 2sin⁡αcos⁡α = 1
  ⇔ (sin⁡α + cosα)2 – 2sin⁡αcos⁡α = 1
  ⇔ (sin⁡α + cosα)2 = 1 + 2sin⁡αcos⁡α
  ⇔ (sin⁡α + cosα)2 = 1 + a
   

 2. Ta có: sin⁡2α = a ⇒ 2sin⁡α.cos⁡α = a với 0 < α < 90o.
  sin2αcos2α = 1
  ⇔ sin2α + cos2α + 2sin⁡αcos⁡α – 2sin⁡αcos⁡α = 1
  ⇔ (sin⁡α + cosα)2 – 2sin⁡αcos⁡α = 1
  ⇔ (sin⁡α + cosα)2 = 1 + 2sin⁡αcos⁡α
  ⇔ (sin⁡α + cosα)2 = 1 + a
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )