Toán Lớp 9: Câu 1 : So sánh (không dùng bảng số và máy tính) a) tg 36° và cotg 68° b) sin 27° và tg 27° Câu 2: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần (khôn

Question

Toán Lớp 9: Câu 1 :
So sánh (không dùng bảng số và máy tính)
a) tg 36° và cotg 68° b) sin 27° và tg 27°
Câu 2:
Sắp xếp theo thứ tự tăng dần (không dùng bảng số và máy tính)
sin 18° , cos 56° , sin 79°, cos 47°, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Trâm 6 tháng 2022-06-11T09:32:49+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  1)
  a) t g 36°>c o t g 68°
  b) sin27°<t g 27°
  2) sin18°; cos56°;cos47°;sin79°
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tính chất:
  co t gx=t g  (90°-x)
  cosx=sin(90°-x)
  Với góc x tăng (0°<x<90°) thì sinx; t g x tăng
  $\\$
  1)
  a) co t g 68°=t g (90°-68°)=t g 22°
  Vì 36°>22°
  =>t g 36°> t g 22°
  =>t g 36°> co t g 68°
  $\\$
  b) sin27°>0; 0<cos27°<1
  =>{sin27°}/{cos27°}>{sin27°}/1
  =>t g 27°>sin27°
  Vậy sin27°<t g 27°
  $\\$
  2) Ta có:
  cos56°=sin(90°-56°)=sin34°
  cos47°=sin(90°-47°)=sin43°
  Vì 18°<34°<43°<79°
  =>sin18°<sin34°<sin43°<sin79°
  Vậy sắp xếp theo thứ tự tăng dần là:
  \qquad sin18°; cos56°;cos47°;sin79°

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )