Toán Lớp 9: Cần gấp ạ -Tính Cos^2 20độ+Cos^2 40độ+Cos^2 50độ+Cos^2 70độ -Cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ đường cao AH (H thuộc BC). Biết AB = 9,4

Question

Toán Lớp 9: Cần gấp ạ
-Tính Cos^2 20độ+Cos^2 40độ+Cos^2 50độ+Cos^2 70độ
-Cho tam giác ABC vuông tại A, kẻ đường cao AH (H thuộc BC). Biết AB = 9,4 và BC = 15. Tính HB = x và HC = y
A.

x = 1,2 và y = 13,8
B.

x = 5,4 và y = 9,6
C.

x = 10 và y = 5
D.

x = 5,9 và y = 9,1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khanh 1 tuần 2022-06-17T04:44:38+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   $\cos^2 {20^o} + \cos^2 {40^o} + \cos^2 {50^o} + \cos^2 {70^o}$
  $= \cos^2 {20^o} + \cos^2 {40^o} + \sin^2 {40^o} + \sin^2 {20^o}$
  $= \cos^2 {20^o} + \sin^2 {20^o} + \cos^2 {40^o} + \sin^2 {40^o}$
  $= 1 + 1 = 2$

  Xét $\Delta ABC$ vuông tại A, ta có:
  $AB^2 + AC^2 = BC^2$ (đ. lý Pytago)
  $AC = \sqrt{15^2 – 9,4^2} = \sqrt{225 – 88,36}$
  $AC = \sqrt{136,64} \approx 11,69(cm)$
  Xét $\Delta ABC$ vuông tại A, đường cao AH, ta có:
  $AB^2 = HB . BC$
  $9,4^2 = 15HB$
  $x = HB = \dfrac{88,36}{15} \approx 5,9(cm)$
  $y = HC = 15 – 5,9 = 9,1(cm)$
  Giải đáp: D. $x = 5,9$ và $y = 9,1$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )