Toán Lớp 8: Viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu: a) (2x-y)^2+2.(2x-y)+1 b) ( 2x-4y) ²+4x-8y+1 2, Rút gọn biểu t

Question

Toán Lớp 8: Viết các biểu thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu:
a) (2x-y)^2+2.(2x-y)+1
b) ( 2x-4y) ²+4x-8y+1
2, Rút gọn biểu thức:
a) A=(5x+5) ²+10(x-3).(1+x)+x ²-6x+9
b)B= (x-1) ²/4+ x ²-1+( x+1) ²
c) C= (x-y-z) ²+2.(x-y-z).(y+z)+(y+z) ²
Help me, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt 1 tháng 2022-12-22T06:27:57+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  1)
  a) (2x-y)^2 +2.(2x-y)+1
  =(2x-y)^2 +2.(2x-y).1+1^2
  =(2x-y+1)^2
  b) (2x-4y)^2 +4x-8y+1
  =(2x-4y)^2 +2(2x-4y).1 +1^2
  =(2x-4y+1)^2
  2)
  a) A= (5x+5)^2 +10(x-3)(1+x) + x^2 -6x+9
        =(5x+5)^2 + 2.(5x+5).(x-3)+(x-3)^2
        =(5x+5+x-3)^2
        = (6x+2)^2
        = 36x^2 + 24x +4
  b) B=((x-1)^2)/4 +x^2-1+(x+1)^2
        =((x-1)/2)^2 + 2. (x-1)/2 .(x+1) + (x+1)^2
        = ((x-1)/2 +x+1)^2
        =((x-1)/2 +(2x)/2 +2/2)^2
        =((x-1+2x+2)/2)^2
        =((3x+1)/2)^2
        =(9x^2 + 6x+1)/4
  c) C=(x-y-z)^2 +2.(x-y-z).(y+z)+(y+z)^2
        =(x-y-z+y+z)^2
        = x^2

 2. (2x-y)^2+2(2x-y)+1
  =(2x-y)^2+2*(2x-y)*1+1^2
  =(2x-y+1)^2
   ………..
  (2x-4y)^2+4x-8y+1
  =(2x-4y)^2+2(2x-4y)+1
  =(2x-y+1)^2
  …………..
  A=(5x+5)^2+10(x-3)(1+x)+x^2-6x+9
  A=(5x+5)^2+2(5x+5)(x-3)+(x-3)^2
  A=(5x+5+x-3)^2
  A=(6x+2)^2
  …………….
  B=((x-1)^2)/4+x^2-1+(x+1)^2
  =((x-1)^2)/4+(x-1)(x+1)+(x+1)^2
  =((x-1)/2)^2+2*(x-1)/2*(x+1)+(x+1)^2
   =((x-1)/2+(x+1))^2
  =[(x-1)/x+(2(x+1))/2]^2
  =((x-1+2x+2)/2)^2
  =((3x+1)/2)^2
  =[1/2*(3x+1)]^2
  =(1/2)^2*(3x+1)^2
  =1/4(3x+1)^2
  …………
  C=(x-y-z)^2+2(x-y-z)(y+z)+(y+z)^2
  =(x-y-z+y+z)^2
  =x^2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )