Toán Lớp 8: Viết 7 hằng đẳng thức đáng nhớ với: a) A = 2x; B = 1 b) A = 3x; B = 1

Question

Toán Lớp 8: Viết 7 hằng đẳng thức đáng nhớ với:
a) A = 2x; B = 1
b) A = 3x; B = 1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phước Bình 2 ngày 2022-12-21T12:49:12+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
   a)
  $A = 2x ; B = 1$
  $1) (2x)² + 4x + 1² = (2x+1)²$
  $2) (2x)² – 4x + 1² = (2x-1)²$
  $3) (2x)² – 1² = (2x-1)(2x+1)$
  $4) (2x – 1)³ = 8x³ – 12x² + 6x – 1$
  $5) (2x+1)² = x³ + 12x² + 6x + 8$
  $6) (2x)³ – 1³ = (2x-1)(4x² + 2x + 1)$
  $7) (2x)³ + 1³ = (2x+1)(4x² – 2x + 1)$
  b)
  $A = 3x ; B = 1$
  $1) (3x)² + 6x + 1² = (3x+1)²$
  $2) (3x)² – 6x + 1² = (3x-1)²$
  $3) (3x)² – 1² = (3x-1)(3x+1)$
  $4) (3x – 1)³ = 27x³ – 27x² + 9x – 1$
  $5) (3x+1)² = x³ + 27x² + 9x + 8$
  $6) (3x)³ – 1³ = (3x-1)(9x² + 3x + 1)$
  $7) (3x)³ + 1³ = (3x+1)(9x² – 3x + 1)$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )