Toán Lớp 8: Trong các bộ ba số sau, bộ ba số nào có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác: A. 3cm; 4 cm; 5cm B. 3cm; 5cm; 8cm C. 3cm; 4cm; 7cm

Question

Toán Lớp 8: Trong các bộ ba số sau, bộ ba số nào có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác:
A.
3cm; 4 cm; 5cm
B.
3cm; 5cm; 8cm
C.
3cm; 4cm; 7cm
D.
3cm; 4cm; 8cm
31
Cho hai đa thức P = x2 – y2 + 1 và Q = 3 – y2 – 2×2. Hiệu P – Q bằng:
A.
-x2 + 2
B.
3×2 – 2
C.
3 – 2×2
D.
-x2 – 2y2– 2
32
Nghiệm của đa thức x2 + 3 là :
A.
-3
B.
9
C.
3
D.
không có nghiệm
33
Bậc của đơn thức 72 xy4z2 là :
A.
6
B.
7
C.
9
D.
8
34
Chọn câu đúng: Cho = 600. Oz là tia phân giác , M là điểm trên tia Oz sao cho khoảng cách từ M đến cạnh Oy là 5 cm. Khoảng cách từ M đến cạnh Ox là:

A.
10cm
B.
12cm
C.
5cm
D.
30cm
35
Cho P(x) = -5×5 + 4×4 – x2 + x + 1; Q(x) = x5 – 5×4 + 2×3 + 1.
Hiệu của P(x) – Q(x) là:
A.
5×5 – 9×4 + 2×3 – x – 2
B.
– 4×5 + 9×4 + 2×3 + x2 – 2
C.
6×5 – 9×4 + 2×3 + x2 – x
D.
– 6×5+ 9×4 – 2×3 – x2+ x
36
Cho tam giác ABC có đường trung tuyến AI ,trọng tâm G.Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng ?

A.
B.
C.
D.
37
Biểu thức nào sau đây không là đơn thức :
A.
2xy (- x3 )
B.
1+ x
C.
D.
4x3y(- 3x )
38
Tam giác có một góc 60º thì cần có điều kiền nào để tam giác đó là tam giác đều:
A.
Một góc vuông
B.
Hai góc nhọn
C.
Ba góc nhọn
D.
Hai cạnh bằng nhau
39
Cho P(x) = 2×2 + ax + 4 và Q(x) = x2 – 5x – b (a,b là hằng số). Các hệ số a, b sao cho : P(1) = Q(2) và P(-1) = Q(-2)là:
A.
a =10; b = 2
B.
a = 2; b = 10
C.
a = – 10; b = -2
D.
a = -2; b = -10
40
Biểu thức ( x + 7)2 + 5 đạt giá trị nhỏ nhất khi :
A.
x = -7
B.
x = 7
C.
x = 5
D.
x = -5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khanh 2 tháng 2022-12-19T10:21:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  30). A. 3cm; 4cm; 5cm
  31). C. 3x² – 2
  32). D. Không có nghiệm
  33). B. 7
  34). C. 5cm
  35). D. -6x^5 + 9x^4 – 2x³ – x² +x
  36). (không có đáp án)
  37). B. 1+x
  38). D. hai cạnh bằng nhau
  39). A. a=10; b=2
  40). A. x = -7
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  30)
  +) 3+4 > 5
      4+5 > 3
      3 + 5 >4
  -> Đây là bộ ba độ dài cạnh của 1 Δ
  +) 3 + 5 = 8
  -> Đây không là bộ ba độ dài cạnh của 1 Δ
  +) 3+4=7
  -> Đây không là bộ ba độ dài cạnh của 1 Δ
  +) 3 + 4 <8
  -> Đây không là bộ ba độ dài cạnh của 1 Δ
  Chọn đáp án A
  31)
  P-Q
  =(x^2 – y^2 +1) – (3-y^2-2x^2)
  =x^2 – y^2 +1 – 3 + y^2 +2x^2
  =(x^2 +2x^2)-(y^2-y^2)-(3-1)
  = 3x^2 -2
  Chọn đáp án B
  32)
  x^2 +3=0
  <=> x^2 = -3(vô nghiệm vì x^2 ≥ 0 ∀ x in RR)
  Chọn đáp án D
  33)
  72xy^4z^2
  Bậc của đa thức trên là: 1 + 4 + 2=7
  Chọn đáp án B
  34)-> Thiếu đề
  35)
  P(x)-Q(x)
  = (-5x^5+4x^4 – x^2 +x+1)-(x^5-5x^4+2x^3 +1)
  =-5x^5+4x^4 – x^2 +x+1-x^5 + 5x^4 -2x^3 -1
  =-6x^5 +9x^4  -2x^3-x^2 +x
  Chọn đáp án D
  36)-> Thiếu đề
  37)
  Chọn đáp án B
  38)
  Chọn đáp án D
  39)
  P(1)=Q(2)
  <=> 2.1^2 +a.1 +4 =  2^2 -5.2 -b
  <=>  2+a + 4 = 4 – 10 – b
  <=> 6+a = -6-b
  <=> a = -6-b-6
  <=> a = -12-b(1)
  P(-1) = Q(-2)
  <=> 2.(-1)^2 + a. (-1) + 4 = (-2)^2 – 5.(-2) – b
  <=> 2 – a +4 = 4+10 -b
  <=>  6-a = 14 – b(2)
  Thay (1) và (2) ta được:
   6 +12 + b = 14-b
  <=> 18+b = 14-b
  <=> 2b = -4
  <=> b =-2
  -> a = -12 +2=-10
  Chọn đáp án C
  40)
  Vì (x+7)^2 ≥ 0 ∀ x in RR
  nên (x+7)^2 + 5 ≥ 0 ∀ 5 in RR
  Dấu ‘=’ xảy ra <=> x+7=0
                           <=> x = -7
   Vậy biểu thức trên đạt GTNN là 5 khi x = -7
  Chon đáp án A

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )