Toán Lớp 8: Tính a, x^2/x-2 + 3x/x-2 – x-4/x-2 b, 2/x^2-1 + x+1/x-1 – x-1/x+1

Question

Toán Lớp 8: Tính
a, x^2/x-2 + 3x/x-2 – x-4/x-2
b, 2/x^2-1 + x+1/x-1 – x-1/x+1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðan Khanh 32 phút 2022-05-01T02:31:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp $*$ Lời giải và giải thích chi tiết:
   a)(x^2)/(x-2) + (3x)/(x-2) – (x-4)/(x-2)
  =(x^2 +3x -x+4)/(x-2)
  =(x^2 +2x+4)/(x-2)
   b)2/(x^2 -1) + (x+1)/(x-1) -(x-1)/(x+1)
  =2/((x-1)(x+1)) + ((x+1)(x+1))/((x-1)(x+1)) – ((x-1)(x-1))/((x+1)(x-1))
  =(2+x^2 +2x+1 -x^2 +2x-1)/((x+1)(x-1))
  =(4x+2)/((x+1)(x-1))

 2. Giải đáp:
  a) {x^2 + 2x + 4}/{x – 2}
  b) {4x + 2}/{(x – 1)(x + 1)}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  {x^2}/{x – 2} + {3x}/{x – 2} – {x – 4}/{x – 2}
  = {x^2 + 3x – (x – 4)}/{x – 2}
  = {x^2 + 3x – x + 4}/{x – 2}
  = {x^2 + 2x + 4}/{x – 2}
  $\\$
  b)
  2/{x^2 – 1} + {x + 1}/{x – 1} – {x – 1}/{x + 1}
  =2/{(x – 1)(x + 1)} + {x + 1}/{x – 1} – {x – 1}/{x + 1}
  =2/{(x – 1)(x + 1)} + {(x + 1)(x + 1)}/{(x – 1)(x + 1)} – {(x – 1)(x – 1)}/{(x – 1)(x + 1)}
  = 2/{(x – 1)(x + 1)} + {x^2 + 2x + 1}/{(x – 1)(x + 1)} – {x^2 – 2x + 1}/{(x – 1)(x + 1)}
  = {2 + x^2 + 2x + 1 – (x^2 – 2x + 1)}/{(x – 1)(x + 1)}
  = {2 + x^2 + 2x + 1 – x^2 + 2x – 1}/{(x – 1)(x + 1)}
  = {(x^2 – x^2) + (2x + 2x) + (2 + 1 – 1)}/{(x – 1)(x + 1)}
  = {4x + 2}/{(x – 1)(x + 1)}
  #SunHee

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )