Toán Lớp 8: Tìm x thỏa mãn: a, x(x-2)-x+2=0 b, x^2-9-(x-3)=0 c, 5(x-2)-x.(x-2)=0 d, 2/3 x(x^2-4)=0

Question

Toán Lớp 8: Tìm x thỏa mãn:
a, x(x-2)-x+2=0
b, x^2-9-(x-3)=0
c, 5(x-2)-x.(x-2)=0
d, 2/3 x(x^2-4)=0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ngân 2 ngày 2022-12-22T06:00:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a. $x(x-2)-x+2=0$
  $⇔x(x-2)-(x-2)=0$
  $⇔(x-1)(x-2)=0$
  $⇔x=1$ hoặc $x=2$.
  b. $x^2-9-(x-3)=0$
  $⇔(x-3)(x+3)-(x-3)=0$
  $⇔(x-3)(x+2)=0$
  $⇔x=3$ hoặc $x=-2$.
  c. $5(x-2)-x(x-2)=0$
  $⇔(5-x)(x-2)=0$
  $⇔x=5$ hoặc $x=2$.
  d. $\frac{2}{3}x(x^2-4)=0$ 
  $⇔x=0$ hoặc $x^2-4=0(1)$.
  Giải $(1)$:
  $x^2-4=0$
  $⇔(x-2)(x+2)=0$
  $⇔x=2$ hoặc $x=-2$.
  Vậy phương trình có 3 nghiệm là $S=${$0;2;-2$}

 2. Giải đáp:
   $a) x.(x-2)-x+2=0$
  $⇔ x.(x-2)-1.(x-2)=0$
  $⇔ (x-1).(x-2)=0$
  $⇔$ \(\left[ \begin{array}{l}x-1=0\\x-2=0\end{array} \right.\) $⇔$   \(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=2\end{array} \right.\) 
  $\text{Vậy S= {1;2}}$
  $b) x²-9-(x-3)=0$
  $⇔ (x+3).(x-3)-1.(x-3)=0$
  $⇔ (x-3).(x+3-1)=0$
  $⇔ (x-3).(x+2)=0$
  $⇔$ \(\left[ \begin{array}{l}x-3=0\\x+2=0\end{array} \right.\) $⇔$  \(\left[ \begin{array}{l}x=3\\x=-2\end{array} \right.\) 
  $\text{Vậy S= {3;-2}}$
  $c) 5.(x-2)-x.(x-2)=0$
  $⇔ (5-x).(x-2)=0$
  $⇔$ \(\left[ \begin{array}{l}5-x=0\\x-2=0\end{array} \right.\) $⇔$   \(\left[ \begin{array}{l}x=5\\x=2\end{array} \right.\) 
  $\text{Vậy S= {5;2}}$
  $d) \dfrac{2}{3}x.(x²-4)=0$
  $⇔ \dfrac{2}{3}x.(x-2).(x+2)=0$
  $⇔$ \(\left[ \begin{array}{l}\dfrac{2}{3}x=0\\x-2=0\\x+2=0\end{array} \right.\) $⇔$   \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=2\\x-2\end{array} \right.\) 
  $\text{Vậy S={0;±2}}$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )