Toán Lớp 8: Tìm giá trị của x để phân thức 5x^2-25x+30/x^3-9x bằng 0

Question

Toán Lớp 8: Tìm giá trị của x để phân thức 5x^2-25x+30/x^3-9x bằng 0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Ánh 6 tháng 2022-06-11T12:53:05+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  [5x^2-25x+30]/[x^3-9x]=0 (x!=+-3;x!=0)
  5x^2-25x+30
  =5(x^2-5x+6)
  =5(x^2-2x-3x+6)
  =5[x(x-2)-3(x-2)]
  =5(x-2)(x-3)
  x^3-9x
  =x(x^2-9)
  =x(x-3)(x+3)
  =>[5x^2-25x+30]/[x^3-9x]=0
  <=>[5(x-2)(x-3)]/[x(x-3)(x+3)]=0
  <=>[5(x-2)]/[x(x+3)]=0
  <=>5(x-2)=0
  <=>x-2=0
  <=>x=2
  Vậy x=2

 2. $\\$
  ĐKXĐ : $x\ne 0,x\ne ±3$
  $\dfrac{5x^2-25x+30}{x^3-9x}=0\\↔ 5x^2-25x+30=0\\↔x^2 – 5x + 6=0\\↔x^2-2x-3x+6=0\\↔x(x-2)-3(x-2)=0\\↔ (x-2)(x-3)=0$
  Do $x\ne 3↔x-3\ne 0$
  $↔x-2=0$
  $↔x=2$
  Vậy $x=2$ để phân thức bằng $0$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )