Toán Lớp 8: Tìm các số thực x biết a, (2x-3)² – 49 = 0 b, 2x(x-5) – 7(5-x) = 0 c, x² – 3x – 10 = 0

Question

Toán Lớp 8: Tìm các số thực x biết
a, (2x-3)² – 49 = 0
b, 2x(x-5) – 7(5-x) = 0
c, x² – 3x – 10 = 0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Thúy 5 ngày 2022-06-17T11:20:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  (2x-3)^2-49=0
  =>(2x-3)^2=49
  =>2x-3=7 hoặc 2x-3=-7
  =>2x=10 hoặc 2x=-4
  =>x=5 hoặc x=-2
  b)
  2x(x-5)-7(5-x)=0
  =>2x(x-5)+7(x-5)=0
  =>(x-5)(2x+7)=0
  =>x-5=0 hoặc 2x+7=0
  =>x=5 hoặc 2x=-7
  =>x=5 hoặc x=-7/2
  c)
  x^2-3x-10=0
  =>x^2+2x-5x-10=0
  =>x(x+2)-5(x+2)=0
  =>(x+2)(x-5)=0
  =>x+2=0 hoặc x-5=0
  =>x=-2 hoặc x=5

 2. #tnvt
  (2x-3)^2-49=0
  <=>(2x-3)^2-7^2=0
  <=>(2x-3-7)(2x-3+7)=0
  <=>(2x-10)(2x+4)=0
  <=>[(2x-10=0),(2x+4=0):}
  <=>[(x=5),(x=-2):}
  Vậy x\in{5;-2}
  $\\$
  2x(x-5)-7(5-x)=0
  <=>2x(x-5)+7(x-5)=0
  <=>(2x+7)(x-5)=0
  <=>[(2x+7=0),(x-5=0):}
  <=>$\left[\begin{matrix} x=-\dfrac{7}{2} \\ x=5 \end{matrix}\right.$
  Vậy x\in{-7/2;5}
  $\\$
  x^2-3x-10=0
  <=>x^2-5x+2x-10=0
  <=>x(x-5)+2(x-5)=0
  <=>(x-5)(x+2)=0
  <=>[(x-5=0),(x+2=0):}
  <=>[(x=5),(x=-2):}
  Vậy x\in{5;-2}
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )