Toán Lớp 8: Tìm x biết: a.x ³-9x=0 b.2x(x+2)-2x-4=0 c.x ²+25=10x d.x ²-5x+4=0

Question

Toán Lớp 8: Tìm x biết:
a.x ³-9x=0
b.2x(x+2)-2x-4=0
c.x ²+25=10x
d.x ²-5x+4=0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Trâm 1 tháng 2022-12-22T16:12:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) $x^3-9x=0$
  $⇔x(x^2-9)=0$
  $⇔x(x-3)(x+3)=0$
  $⇔\left[ \begin{array}{l}x=0\\x-3=0\\x+3=0\end{array} \right.⇔\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=3\\x=-3\end{array} \right.$
  Vậy $S=\{-3;0;3\}$
  b) $2x(x+2)-2x-4=0$
  $⇔2x(x+2)-2(x+2)=0$
  $⇔2(x-1)(x+2)=0$
  $⇔\left[ \begin{array}{l}x-1=0\\x+2=0\end{array} \right.⇔\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=-2\end{array} \right.$
  Vậy $S=\{-2;1\}$
  c) $x^2+25=10x$
  $⇔x^2-10x+25=0$
  $⇔(x-5)^2=0$
  $⇔x-5=0$
  $⇔x=5$
  Vậy $S=\{5\}$
  d) $x^2-5x+4=0$
  $⇔x^2-x-4x+4=0$
  $⇔x(x-1)-4(x-1=0)$
  $⇔(x-1)(x-4)=0$
  $⇔\left[ \begin{array}{l}x-1=0\\x-4=0\end{array} \right.⇔\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=4\end{array} \right.$
  Vậy $S=\{1;4\}$.

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  $x^3-9x=0$
  ⇔$x(x^2-9)=0$
  ⇔$x(x-3)(x+3)=0$
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x-3=0\\x+3=0\end{array} \right.\) 
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=3\\x=-3\end{array} \right.\) 
  Vậy S={0,3,-3}
  b)
  $2x(x+2)-2x-4=0$
  ⇔$2x(x+2)-(2x+4)=0$
  ⇔$2x(x+2)-2(x+2)=0$
  ⇔$2(x+2)(x-1)=0$
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x+2=0\\x-1=0\end{array} \right.\) 
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=-2\\x=1\end{array} \right.\) 
  Vậy S={2,-1}
  c)
  $x^2+25=10x$
  ⇔$x^2-10x+25=0$
  ⇔$x^2-2.5.x+5^2=0$
  ⇔$(x-5)^2=0$
  ⇔$x-5=0$
  ⇔$x=5$
  Vậy S={5}
  d)
  $x^2-5x+4=0$
  ⇔$(x^2-x)-(4x-4)=0$
  ⇔$x(x-1)-4(x-1)=0$
  ⇔$(x-1)(x-4)=0$
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x-1=0\\x-4=0\end{array} \right.\) 
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=4\end{array} \right.\) 
  Vậy S={1,4}

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )