Toán Lớp 8: tìm x biết a.x^4-6x^2+3x+2=0 b.2x(x-5)-7(5-x)=0

Question

Toán Lớp 8: tìm x biết a.x^4-6x^2+3x+2=0 b.2x(x-5)-7(5-x)=0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoa 6 tháng 2022-05-25T23:53:35+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. #huy
  a)x^4-6x^2+3x+2=0
  <=>x^4-4x^2-2x^2+4x-x+2=0
  <=>x^2(x^2-4)-2x(x-2)-(x-2)=0
  <=>x^2(x-2)(x+2)-2x(x-2)-(x-2)=0
  <=>(x-2)[(x^2(x+2)-2x-1]=0
  <=>(x-2)(x^3+2x^2-2x-1)=0
  <=>(x-2)[x^2(x-1)+3x(x-1)+(x-1)]=0
  <=>(x-2)(x-1)(x^2+3x+1)=0
  <=>[(x-2=0),(x-1=0),(x^2+3x+1=0):}
  <=>[(x=2),(x=1),(x^2+2.x. 3/2+(3/2)^2+5/4-5/4=0):}
  <=>[(x=2),(x=1),((x+3/2)^2=5/4):}
  <=>[(x=2),(x=1),(x+3/2=±(\sqrt{5})/2):}
  <=>[(x=2),(x=1),([(x+3/2=(\sqrt{5})/2),(x+3/2=-(\sqrt{5})/2):}):}
  <=>[(x=2),(x=1),([(x=(-3+\sqrt{5})/2),(x=(-3-\sqrt{5})/2):}):}
  Vật x\in{1;2;(-3+\sqrt{5})/2;(-3-\sqrt{5})/2}
  b)2x(x-5)-7(5-x)=0
  <=>2x(x-5)-7(x-5)=0
  <=>(x-5)(2×7)=0
  <=>[(x-5=0),(2x+7=0):}
  <=>[(x=5),(2x=-7):}
  <=>[(x=5),(x=(-7)/2):}
  Vậy x=5 hoặc x=(-7)/2

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) x^4-6x^2+3x+2=0
  <=>x^4-4x^2-2x^2+4x-x+2=0
  <=>x^2(x^2-4)-2x(x-2)-(x-2)=0
  <=>x^2(x-2)(x+2)-2x(x-2)-(x-2)=0
  <=>(x-2)[x^2(x+2)-2x-1]=0
  <=>(x-2)(x^3+2x^2-2x-1)=0
  <=>(x-2)(x^3-x^2+3x^2-3x+x-1)=0
  <=>(x-2)[x^2(x-1)+3x(x-1)+(x-1)]=0
  <=>(x-2)(x-1)(x^2+3x+1)=0
   TH1: x-2=0
   <=>x=2
   TH2: x-1=0
   <=>x=1
   TH3:x^2+3x+1=0
   <=>x^2+2.x. 3/2+(3/2)^2+5/4-5/4=0
  <=>(x+3/2)^2=5/4
  <=>x+3/2=+-(sqrt5)/2
  <=>$\left[\begin{matrix} x+\dfrac{3}{2}=\dfrac{\sqrt5}{2}\\ x+\dfrac{3}{2}=-\dfrac{\sqrt5}{2}\end{matrix}\right.$
  <=>$\left[\begin{matrix} x=\dfrac{-3+\sqrt5}{2}\\ x=\dfrac{-3-\sqrt5}{2}\end{matrix}\right.$
   Vậy x∈{1; 2; (-3+sqrt5)/2; (-3-sqrt5)/2}
   b) 2x(x-5)-7(5-x)=0
  <=>2x(x-5)+7(x-5)=0
  <=>(x-5)(2x+7)=0
  <=>$\left[\begin{matrix} x-5=0\\ 2x+7=0\end{matrix}\right.$
  <=>$\left[\begin{matrix} x=5\\ 2x=-7\end{matrix}\right.$
  <=>$\left[\begin{matrix} x=5\\ x=\dfrac{-7}{2}\end{matrix}\right.$
   Vậy x=5 hoặc x=(-7)/2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )