Toán Lớp 8: Tìm x, biết `a, x^4-6x^2+12x^2+8x=0` `b, x^4-2x^3+x^2-2x=0`

Question

Toán Lớp 8: Tìm x, biết
`a, x^4-6x^2+12x^2+8x=0`
`b, x^4-2x^3+x^2-2x=0`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 1 tuần 2022-06-15T19:28:38+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  a) $x=0$   hoặc   $x=2-\sqrt[3]{16}$
  b) $x=0$   hoặc   $x=2$
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)  ${{x}^{4}}-6{{x}^{3}}+12{{x}^{2}}+8x=0$
  $\Leftrightarrow x\left( {{x}^{3}}-6{{x}^{2}}+12x+8 \right)=0$
  $\Leftrightarrow x=0$   hoặc   ${{x}^{3}}-6{{x}^{2}}+12x+8=0$
  Giải: ${{x}^{3}}-6{{x}^{2}}+12x+8=0$
  $\Leftrightarrow {{x}^{3}}-6{{x}^{2}}+12x-8=-16$
  $\Leftrightarrow {{\left( x-2 \right)}^{3}}=-16$
  $\Leftrightarrow x-2=\sqrt[3]{-16}$
  $\Leftrightarrow x-2=-\sqrt[3]{16}$
  $\Leftrightarrow x=2-\sqrt[3]{16}$
   
  b)  ${{x}^{4}}-2{{x}^{3}}+{{x}^{2}}-2x=0$
  $\Leftrightarrow x\left( {{x}^{3}}-2{{x}^{2}}+x-2 \right)=0$
  $\Leftrightarrow x\left[ \left( {{x}^{3}}-2{{x}^{2}} \right)+\left( x-2 \right) \right]=0$
  $\Leftrightarrow x\left[ {{x}^{2}}\left( x-2 \right)+\left( x-2 \right) \right]=0$
  $\Leftrightarrow x\left( x-2 \right)\left( {{x}^{2}}+1 \right)=0$
  $\Leftrightarrow x=0$   hoặc   $x=2$  (vì ${{x}^{2}}+1>0$)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )