Toán Lớp 8: Tìm x biết a, 4( 18 – 5x ) – 12( 3x – 7 ) = 15( 2x – 16 ) – 6( x + 14 ) b, 2( 5x – 8 ) – 3( 4x – 5 ) = 4( 3x – 4 ) + 11.

Question

Toán Lớp 8: Tìm x biết
a, 4( 18 – 5x ) – 12( 3x – 7 ) = 15( 2x – 16 ) – 6( x + 14 )
b, 2( 5x – 8 ) – 3( 4x – 5 ) = 4( 3x – 4 ) + 11., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ayla 2 tháng 2022-12-15T21:33:59+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   a) 4 (18-5x) – 12 (3x-7) = 15 (2x-16) – 6 (x+14)
  ⇔ 72 – 20x – 36x + 84 = 30x – 240 – 6x – 84
  ⇔ 156 – 56x = 24x – 324
  ⇔ -56x – 24x = -156 – 324
  ⇔ -80x = -480
  ⇔ x = 6
  Vậy x = 6
  b) 2 (5x-8) – 3 (4x-5) = 4 (3x-4) + 11
  ⇔ 10x – 16 – 12x + 15 = 12x – 16 + 11
  ⇔ -2x – 1 = 12x – 5
  ⇔ -2x – 12x = 1 – 5
  ⇔ -14x = -4
  ⇔ x = 4/14
  ⇔ x = 2/7
  Vậy x = 2/7

 2. Giải đáp+ Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, 4( 18 – 5x ) – 12( 3x – 7 ) = 15( 2x – 16 ) – 6( x + 14 )
  ⇔ 72 – 20x – ( 36x – 84) = 30x – 240 – ( 6x + 84)
  ⇔ 72 – 20x – 36x + 84 = 390x – 240 – 6x – 84
  ⇔ – 20x – 36x – 30x + 6x = -240 – 84 – 72 – 84
  ⇔ -80x = – 480
  ⇔  x = 6
  b, 2( 5x – 8 ) – 3( 4x – 5 ) = 4( 3x – 4 ) + 11.
  ⇔ 10x – 16 – ( 12x – 15) = 12x – 16 + 11
  ⇔ 10x – 16 – 12x + 15 = 12x – 16 + 11
  ⇔ 10x – 12x – 12x = -16 + 11 + 16 -15
  ⇔  – 14x = – 4
  ⇔ x = $\frac{2}{7}$ 
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )