Toán Lớp 8: tìm x biết a) 2x² +3(x-1)(x+1)=5x(x+1) b) x³ -3x²=4x-12 c) 2x² +5x-3=0 d)|x-5|+x=5

Question

Toán Lớp 8: tìm x biết
a) 2x² +3(x-1)(x+1)=5x(x+1)
b) x³ -3x²=4x-12
c) 2x² +5x-3=0
d)|x-5|+x=5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Xuân 1 tháng 2022-12-21T14:48:54+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)2x^2+3(x-1)(x+1)=5x(x+1)
  <=>2x^2+(3x−3)(x+1)=5x(x+1)
  <=>2x^2+3x^2+3x−3x−3=5x(x+1)
  <=>5x^2−3=5x^2+5x
  <=>5x^2−3−5x^2=5x
  <=>−3=5x
  <=>5x=−3
  <=>x=−3/5
  \text{Vậy }x=−3/5
   
  b)x^3-3x^2=4x-12
  <=>x^3−3x^2−4x+12=0
  <=>(x^3−3x^2)-(4x-12)=0
  <=>x^2(x−3)-4(x-3)=0
  <=>(x-3)(x^2-4)=0
  <=>(x-3)(x^2-2^2)=0
  <=>(x-3)(x−2)(x+2)=0
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x-3=0⇔x=3\\x−2=0⇔x=2\\x+2=0⇔x=-2\end{array} \right.\) 
  \text{Vậy }x∈{3;±2}
   
  c)2x^2+5x-3=0
  <=>2x^2-x+6x-3=0
  <=>(2x^2-x)+(6x-3)=0
  <=>x(2x−1)+3(2x−1)=0
  <=>(x+3)(2x−1)=0
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x+3=0⇔x=-3\\2x−1=0⇔x=\frac{1}{2}\end{array} \right.\)
  \text{Vậy }x∈{-3;1/2}
   
  d)|x-5|+x=5
  \text{TH1: }x>=5
  ⇔(x-5)+x=5
  ⇔2x=5+5
  ⇔x=5\text{ (thoả mãn)}
  \text{TH2: }x<5
  ⇔-(x-5)+x=5
  ⇔−x+5+x=5
  ⇔(−x+x)+5=5
  ⇔5=5\text{ (đúng với mọi x∈R<5)}
  \text{Vậy giá trị của }x \text{ thoả mãn điều kiện là } x<=5

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )