Toán Lớp 8: Tìm x, biết: a) x.(x+1)-x.(x-3)=8 b)x^2-6x+8=0 c)2x^2+2x+1/2=0 Giúp mình nha

Question

Toán Lớp 8: Tìm x, biết:
a) x.(x+1)-x.(x-3)=8
b)x^2-6x+8=0
c)2x^2+2x+1/2=0
Giúp mình nha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt Minh 2 tháng 2022-11-24T01:27:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a,
  $x(x+1)-x(x-3)=8$
  $⇔x^2+x-x^2+3x=8$
  $⇔4x=8$
  $⇔x=2$
  Vậy $x=2$
  b,
  $x^2-6x+8=0$
  $⇔x^2-4x-2x+8=0$
  $⇔x(x-4)-2(x-4)=0$
  $⇔(x-2)(x-4)=0$
  $⇔\left[\begin{matrix}x-2=0\\x-4=0\end{matrix}\right.$
  $⇔\left[\begin{matrix}x=2\\x=4\end{matrix}\right.$
  Vậy S={2;4}
  c,
  $2x^2+2x+\dfrac{1}{2}=0$
  $⇔2(x^2+x+\dfrac{1}{4})=0$
  $⇔2(x+\dfrac{1}{2})^2=0$
  $⇔x+\dfrac{1}{2}=0$
  $⇔x=\dfrac{-1}{2}$
  Vậy S={\frac{-1}{2}}
   

 2. a) x.(x+1)-x.(x-3)=8
  ⇔x² + x – x² + 3x = 8
  ⇔x + 3x = 8
  ⇔4x = 8
  ⇔x = 2
  b) x²-6x+8=0 
  ⇔(x-4)(x-2) = 0
  →TH1: x -4=0 ⇔ x = 4
  →TH2: x – 2 = 0 ⇔ x = 2
  c) 2x²+2x+1/2=0
  ⇔1/2 (2x + 1)² = 0
  ⇔2x + 1 = 0
  ⇔ 2x = -1
  ⇔ x = -1/2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )