Toán Lớp 8: tìm x biết: a,(x-1)^2-25=0 b,(2x+3)^2-36=0 c,8x^3-25x=0 d,3x.(x-1)+x-1=0 e,4.(x-1)^2-25.(x+2)^2=0 g,(5x-3)^2-16.(2x+1)^2=0 giúp mình v

Question

Toán Lớp 8: tìm x biết:
a,(x-1)^2-25=0
b,(2x+3)^2-36=0
c,8x^3-25x=0
d,3x.(x-1)+x-1=0
e,4.(x-1)^2-25.(x+2)^2=0
g,(5x-3)^2-16.(2x+1)^2=0
giúp mình với mình cần gấp, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Trâm 2 tháng 2022-12-19T07:30:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a.(x-1)^2-25=0
  ->(x-1-5)(x-1+5)=0
  ->(x-6)(x+4)=0
  ->\(\left[ \begin{array}{l}x-6=0\\x+4=0\end{array} \right.\)
  ->\(\left[ \begin{array}{l}x=6\\x=-4\end{array} \right.\) 
  b.(2x+3)^2-36=0
  ->(2x+3-6)(2x+3+6)=0
  ->(2x-3)(2x+9)=0
  ->\(\left[ \begin{array}{l}2x-3=0\\2x+9=0\end{array} \right.\)
  ->\(\left[ \begin{array}{l}x=3/2\\x=-9/2\end{array} \right.\) 
  c.8x^3-25x=0
  ->x(8x^2-25)=0
  ->\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\8x^2-25=0\end{array} \right.\)
  ->\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=5\sqrt{2}/4 , -5\sqrt{2}/4\end{array} \right.\)
  d.3x(x-1)+x-1=0
  ->(x-1)(3x+1)=0
  ->\(\left[ \begin{array}{l}x-1=0\\3x+1=0\end{array} \right.\)
  ->\(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=-1/3\end{array} \right.\) 
  e.4(x-1)^2-25(x+2)^2=0
  ->[2(x-1)-5(x+2)][2(x-1)+5(x+2)]=0
  ->(2x-2-5x-10)(2x-2+5x+10)=0
  ->(-3x-12)(7x+8)=0
  ->-3(x+4)(7x+8)=0
  ->\(\left[ \begin{array}{l}x+4=0\\7x+8=0\end{array} \right.\)
  -> \(\left[ \begin{array}{l}x=-4\\x=-8/7\end{array} \right.\) 
  g.(5x-3)^2-16(2x+1)^2=0
  ->[(5x-3)-4(2x+1)][(5x-3)+4(2x+1)]=0
  ->(5x-3-8x-4)(5x-3+8x+4)=0
  ->(-3x-7)(13x+1)=0
  ->\(\left[ \begin{array}{l}-3x-7=0\\13x+1=0\end{array} \right.\)
  -> \(\left[ \begin{array}{l}x=-7/3\\x=-1/13\end{array} \right.\) 
   

 2. Lời giải :
  a,
  (x-1)^2-25=0
  <=>(x-1)^2-5^2=0
  <=>(x-1-5)(x-1+5)=0
  <=>(x-6)(x+4)=0
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x-6=0\\x+4=0\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=6\\x=-4\end{array} \right.\) 
  Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là : S={6;-4}
  b,
  (2x+3)^2-36=0
  <=>(2x+3)^2-6^2=0
  <=>(2x+3+6)(2x+3-6)=0
  <=>(2x+9)(2x-3)=0
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}2x+9=0\\2x-3=0\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=-\dfrac{9}{2}\\x=\dfrac{3}{2}\end{array} \right.\) 
  Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là : S={-9/2 ; 3/2}
  c,
  8x^3-25x=0
  <=>8x(x^2-25/8)=0
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}8x=0\\x^2-\dfrac{25}{8}=0\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x^2=\dfrac{25}{8}\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=\dfrac{5\sqrt{2}}{4}\\x=-\dfrac{5\sqrt{2}}{4}\end{array} \right.\) 
  Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là : S={0;(5\sqrt{2})/4;-(5\sqrt{2})/4}
  d,
  3x(x-1)+x-1=0
  <=>3x(x-1)+(x-1)=0
  <=>(3x+1)(x-1)=0
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}3x+1=0\\x-1=0\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=-\dfrac{1}{3}\\x=1\end{array} \right.\) 
  Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là : S={-1/3 ; 1}
  e,
  4(x-1)^2-25(x+2)^2=0
  <=>[2(x-1)]^2-[5(x+2)]^2=0
  <=>(2x-2)^2-(5x+10)^2=0
  <=>[2x-2+(5x+10)][2x-2-(5x+10)]=0
  <=>(2x-2+5x+10)(2x-2-5x-10)=0
  <=>(7x+8)(-3x-12)=0
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}7x+8=0\\-3x-12=0\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=-\dfrac{8}{7}\\x=-4\end{array} \right.\) 
  Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là : S={-8/7 ; -4}
  g,
  (5x-3)^2-16(2x+1)^2=0
  <=>(5x-3)^2-[4(2x+1)]^2=0
  <=>(5x-3)^2-(8x+4)^2=0
  <=>[5x-3+(8x+4)][5x-3-(8x+4)]=0
  <=>(5x-3+8x+4)(5x-3-8x-4)=0
  <=>(13x+1)(-3x-7)=0
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}13x+1=0\\-3x-7=0\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=-\dfrac{1}{13}\\x=-\dfrac{7}{3}\end{array} \right.\) 
  Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là : S={-1/13 ; -7/3}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )