Toán Lớp 8: Tìm x biết : 7 x ( x-4) – x +4 =0 (x2 – 4x ) -5x +20 =0 x3 – 3×2 +x -3 =0

Question

Toán Lớp 8: Tìm x biết : 7 x ( x-4) – x +4 =0 (x2 – 4x ) -5x +20 =0 x3 – 3×2 +x -3 =0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 1 tháng 2022-12-22T06:30:14+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 7x( x-4) – x +4 =0
  ⇔ 7x^2 – 28x -x + 4 = 0
  ⇔ x(7x+1)-4(7x+1) = 0
  ⇔ (7x-1)(x-4) = 0
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}7x-1=0\\x-4=0\end{array} \right.\) 
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{1}{7}\\x=4\end{array} \right.\) 
  b) (x^2-4x) – 5x + 20 = 0
  ⇔ x^2 – 4x  – 5x + 20 = 0
  ⇔ x^2 – 9x + 20 = 0
  ⇔ (x-4)(x-5) =0
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x-4=0\\x-5=0\end{array} \right.\) 
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=4\\x=5\end{array} \right.\) 
  c) x^3 – 3x^2 + x – 3 = 0
  ⇔ x^2(x-3)+1(x-3)=0
  ⇔ (x^2+1)(x-3) = 0
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x^2+1=0\\x-3=0\end{array} \right.\) 
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x^2=1 (ktm)\\x=3 ™\end{array} \right.\) 
  Vậy x = 3

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 7x (x-4) – x + 4 = 0
  ⇔ 7x (x-4) – (x-4) = 0
  ⇔ (7x-1) (x-4) = 0
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}7x-1=0\\x-4=0\end{array} \right.\) 
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{1}{7}\\x=4\end{array} \right.\) 
  Vậy x = 1/7 hoặc x = 4
  b) (x^2-4x) – 5x + 20 = 0
  ⇔ x (x-4) – 5 (x-4) = 0
  ⇔ (x-5) (x-4) = 0
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x-5=0\\x-4=0\end{array} \right.\) 
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=5\\x=4\end{array} \right.\) 
  Vậy x = 5 hoặc x = 4
  c) x^3 – 3x^2 + x – 3 = 0
  ⇔ x^2 (x-3) + (x-3) = 0
  ⇔ (x^2+1) (x-3) = 0
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x^2+1=0\\x-3=0\end{array} \right.\) 
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x^2=-1(L)-(vô.lý)\\x=3\end{array} \right.\) 
  Vậy x = 3
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )