Toán Lớp 8: Tìm x a)(5x-1)(x+1)-2(x+3)^2=3x(x+7) b) 2(x-3)^2+(x-3)(x+3)=(x-4)^2 c) -5(x+3)^2+(x-1)(x+1)+(3-2x)^2 làm nhanh nha

Question

Toán Lớp 8: Tìm x
a)(5x-1)(x+1)-2(x+3)^2=3x(x+7)
b) 2(x-3)^2+(x-3)(x+3)=(x-4)^2
c) -5(x+3)^2+(x-1)(x+1)+(3-2x)^2
làm nhanh nha, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diệu Hằng 2 tháng 2022-12-15T20:20:18+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a)
  (5x-1)(x+1) – 2 (x+3)^2 = 3x (x+7)
  => (5x . x + 5x . 1 – 1 . x  -1 . 1) – 2 (x^2 + 2 . x . 3 + 3^2) = 3x . x + 3x . 7
  => (5x^2 + 5x – x – 1) – 2 (x^2 + 6x + 9) = 3x^2 + 21x
  => 5x^2 + 5x – x – 1 – 2x^2 – 12x – 18 = 3x^2 + 21x
  => 5x^2 + 5x – x – 1 – 2x^2 – 12x – 18 – 3x^2 – 21x =0
  => (5x^2 – 2x^2 – 3x^2) + (5x – x – 12x – 21x) – (1+18) = 0
  => -29x – 19 = 0
  => -29x = 19
  => x = -19/29
  Vậy x=-19/29
  b)
  2 (x-3)^2 – (x-3)(x+3) = (x-4)^2
  => 2 (x^2 – 2 . x . 3 + 3^2) – (x^2 – 3^2) = x^2 – 2 . x . 4 + 4^2
  => 2 (x^2 – 6x + 9) – (x^2 – 9) = x^2 – 8x + 16
  => 2x^2 – 12x + 18 – x^2 + 9 = x^2 – 8x + 16
  => 2x^2 – 12x + 18 – x^2 + 9 – x^2 + 8x – 16 =0
  => (2x^2 – x^2 – x^2) + (8x – 12x) + (18+ 9-16) = 0
  =>  – 4x + 11 =0
  => -4x = -11
  => x = 11/4
  Vậy x=11/4
  c)
  -5 (x+3)^2 + (x-1)(x+1) = (3-2x)^2
  => -5 (x^2 + 2 . x . 3 + 3^2) + (x^2 – 1) = 3^2 – 2 . 3 . 2x + (2x)^2
  => -5 (x^2 + 6x + 9) + (x^2 – 1) = 9 – 12x + 4x^2
  => -5x^2 – 30x – 45 + x^2 – 1 = 9 – 12x + 4x^2
  => -5x^2 – 30x – 45 + x^2 – 1 – 9 + 12x – 4x^2 = 0
  => (-5x^2 + x^2 – 4x^2) + (12x – 30x) – (1+9+45) = 0
  => -8x^2 -18x – 55=0
  => 8x^2 + 18x + 55 = 0
  => 8 (x^2 + 9/4x + 81/64) + 359/8 =0
  => 8 [ x^2 + 2 . x . 9/8 + (9/8)^2] + 359/8 =0
  => 8 (x+9/8)^2 + 359/8 = 0 (không xảy ra)
  Vậy không tìm được x thỏa mãn yêu cầu đề bài.

 2. Giải đáp: Bạn xem hình ~
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  toan-lop-8-tim-a-5-1-1-2-3-2-3-7-b-2-3-2-3-3-4-2-c-5-3-2-1-1-3-2-2-lam-nhanh-nha

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )