Toán Lớp 8: Tìm x a) (4+x)²-3x-12=0 b) x(x-5)-(x+3)(x-3)=10

Question

Toán Lớp 8: Tìm x
a) (4+x)²-3x-12=0
b) x(x-5)-(x+3)(x-3)=10, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 15 phút 2022-06-18T18:13:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a, (4+x)^2 -3x-12=0
  =>(4+x)^2 -3(x+4)=0
  =>(x+4)(x+4-3)=0
  =>(x+4)(x+1)=0
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x+4=0\\x+1=0\end{array} \right.\)
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x=-4\\x=-1\end{array} \right.\) 
  b, x(x-5)-(x+3)(x-3)=10
  =>x^2 -5x-(x^2 -9)=10
  =>x^2 -5x-x^2 +9=10
  =>(x^2 -x^2 )-5x =10-9
  =>-5x=1
  =>x= -1/5
  (Bài tham khảo)

 2. Lời giải và giải thích chi tiết+Giải đáp:
  a)
  (4+x)^2-3x-12=0
  <=>(4+x)^2-3(x+4)=0
  <=>(x+4)(x+4-3)=0
  <=>(x+4)(x+1)=0
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=-4\\x=-1\end{array} \right.\) 
  Vậy: x∈{-4;-1}
  b)
  x(x-5)-(x+3)(x-3)=10
  <=>x^2-5x-(x^2-9)=10
  <=>x^2-5x-x^2+9=10
  <=>-5x+9=10
  <=>-5x=-1
  <=>x=1/5
  Vậy: x∈{1/5}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )