Toán Lớp 8: Tìm x: a) -3x^2+5x+2=0 b) 4x^2–1-x(2x+1)=0

Question

Toán Lớp 8: Tìm x: a) -3x^2+5x+2=0
b) 4x^2–1-x(2x+1)=0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nguyệt 1 tháng 2022-12-22T05:07:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a)-3x²+6x-1x+2=0
  ⇔-3x(x-2)-(x-2)=0
  ⇔(x-3)(-3x-1)=0
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=3\\x=-1/3\end{array} \right.\)
  b)4x²-1-x(2x+1)=0
  ⇔4x²-1-2x²-x=0
  ⇔2x²-x-1=0
  ⇔2x²+x-2x-1=0
  ⇔x(2x+1)-(2x+1)=0
  ⇔(2x+1)(x-1)=0
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=-1/2\\x=1\end{array} \right.\)
  #NoCopy

 2. Hướng dẫn trả lời:
  a) -3x^2 + 5x + 2 = 0
  → -(3x^2 – 5x – 2) = 0
  → -(3x^2 – 6x + x – 2) = 0
  → -[3xcdot(x – 2) + (x – 2)] = 0
  → -(3x + 1)cdot(x – 2) = 0
  → \(\left[ \begin{array}{l}3x + 1 = 0\\x – 2 = 0\end{array} \right.\) 
  → \(\left[ \begin{array}{l}3x = – 1\\x = 2\end{array} \right.\) 
  → \(\left[ \begin{array}{l}x = \dfrac{- 1}{3}\\x = 2\end{array} \right.\) 
  Vậy x = -1/3 hoặc x = 2
  b) 4x^2 – 1 – xcdot(2x + 1) = 0
  → (2x)^2 – 1^2 – xcdot(2x + 1) = 0
  → (2x – 1)cdot(2x + 1) – xcdot(2x + 1) = 0
  → [(2x – 1) – x]cdot(2x + 1) = 0
  → (2x – 1 – x)cdot(2x + 1) = 0
  → (x – 1)cdot(2x + 1) = 0
  → \(\left[ \begin{array}{l}x – 1 = 0\\2x + 1 = 0\end{array} \right.\) 
  → \(\left[ \begin{array}{l}x = 1\\2x = -1\end{array} \right.\) 
  → \(\left[ \begin{array}{l}x = 1\\x = \dfrac{-1}{2}\end{array} \right.\) 
  Vậy x = 1 hoặc x = -1/2
  Giải đáp:
  a) x = -1/3 hoặc x = 2
  b) x = 1 hoặc x = -1/2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )