Toán Lớp 8: Tìm x: a) 3.( x – 2 ) + 4 = 0 b) x ² – 6x + 9 = 0 c) x ² – 3x + 2 = 0 cần gấp đúng và nhanh cho 5 sao và câu trả lời hay nhất nhé:3

Question

Toán Lớp 8: Tìm x:
a) 3.( x – 2 ) + 4 = 0
b) x ² – 6x + 9 = 0
c) x ² – 3x + 2 = 0
cần gấp
đúng và nhanh cho 5 sao và câu trả lời hay nhất nhé:3, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Hồng 22 phút 2022-06-17T06:14:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) 3(x-2)+4=0              b) $x^{2}$-6x+9=0                  c)  $x^{2}$-3x+2=0 
  => 3x-6+4=0              => $(x-3)^{2}$=0                    => $x^{2}$ -2x-x+2=0
  => 3x=2                       => x-3=0                           => (x-2)(x-1)=0
  => x=$\frac{2}{3}$                   => x=3                                    => \(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=1\end{array} \right.\)  
  Mong được câu trả lời hay nhất 

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  3(x – 2) + 4 = 0
  3x – 6 + 4 = 0
  3x – (6 – 4) = 0
  3x – 2 = 0
  3x = 2
  x = 2/3
  Vậy x = 2/3
  b)
  x^2 – 6x + 9 = 0
  x^2 – 2.x.3 + 3^2 = 0
  (x – 3)^2 = 0
  => x – 3 = 0
  => x = 3
  Vậy x = 3
  * Dùng HĐT 2: (a – b)^2 = a^2 – 2ab + b^2
  c)
  x^2 – 3x + 2 = 0
  x^2 – x – 2x + 2 = 0
  (x^2 – x) – (2x – 2) =0
  x(x – 1) – 2(x – 1) = 0
  (x – 1)(x – 2) = 0
  => x – 1 = 0 hoặc x – 2 = 0
  => x = 1 hoặc x = 2
  Vậy x = 1 hoặc x = 2
  * Dùng phương pháp: Tách hạng tử, nhóm hạng tử, đặt nhân tử chung.
  #SunHee

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )