Toán Lớp 8: tìm x: a)(2x-5).(2x+5)-4.(x+2)^2=0 b)2.(x+5)^2-(x-3)^2-(x+2).(x-2)

Question

Toán Lớp 8: tìm x:
a)(2x-5).(2x+5)-4.(x+2)^2=0
b)2.(x+5)^2-(x-3)^2-(x+2).(x-2), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Sa 4 ngày 2022-06-18T20:56:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $a)(2x-5).(2x+5)-4.(x+2)^2=0$
  $⇔4x^2-25-4(x^2+4x+4)=0$
  $⇔4x^2-4x^2 -16x-25-16=0$
  $⇔-16x=41$
  $⇔x=\dfrac{-41}{16}$
  Vậy $S=\{\dfrac{-41}{16}\}$
  $b)2.(x+5)^2-(x-3)^2-(x+2).(x-2)=0$
  $⇔2(x^2+10x+25)-(x^2-6x+9)-(x^2-4)=0$
  $⇔2x^2+20x+50-x^2+6x-9-x^2+4=0$
  $⇔(2x^2-x^2-x^2)+(20x+6x)=-45$
  $⇔26x=-45$
  $⇔x=\dfrac{-45}{26}$
  Vậy $S=\{\dfrac{-45}{26}\}$

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) (2x-5) . (2x+5) – 4 (x+2)^2 = 0
  ⇔ 4x^2 – 25 – 4 (x^2+4x+4) = 0
  ⇔ 4x^2 – 25 – 4x^2 – 16x – 16 = 0
  ⇔ -16x – 41 = 0
  ⇔ -16x = 41
  ⇔ x = -41/16
  Vậy x = -41/16
  b) 2(x+5)^2 – (x-3)^2 – (x+2) (x-2) = 0
  ⇔ 2 (x^2+10x+25) – (x^2-6x+9) – (x^2-4) = 0
  ⇔ 2x^2 + 20x + 50 – x^2 + 6x – 9 – x^2 + 4 = 0
  ⇔ 26x + 45 = 0
  ⇔ 26x = -45
  ⇔ x = -45/26
  Vậy x = -45/26
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )