Toán Lớp 8: tìm x : 4(x-1) (x+5)-(x+2) (x+5)=3(x-1) (x+2)

Question

Toán Lớp 8: tìm x : 4(x-1) (x+5)-(x+2) (x+5)=3(x-1) (x+2), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Linh 2 tháng 2022-12-21T03:47:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 4(x – 1)(x + 5) – (x + 2)(x + 5) = 3(x – 1)(x + 2)
  ⇔ 4(x^2 + 4x – 5) – (x^2 + 7x + 10) = 3(x^2 + x – 2)
  ⇔ 4x^2 + 16x – 20 – x^2 – 7x – 10 – 3x^2 – 3x + 6 = 0
  ⇔ 6x – 24 = 0
  ⇒ 6x = 24
  ⇒ x = 4
  Vậy  x = 4

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  4(x-1)(x+5)-(x+2)(x+5) = 3(x-1)(x+2)
  ⇔ 4(x-1)(x+5) – (x+2)(x+5) =3(x^2+x-2)
  ⇔ 4x^2 + 16x – 20 – x^2 – 7x – 10 = 3x^2 + 3x – 6
  ⇔ (4x^2-x^2) + (16x-7x) – (20+10) = 3x^2 + 3x – 6
  ⇔ 3x^2 + 9x – 30 = 3x^2 + 3x – 6
  ⇔ 3x^2 + 9x = 3x^2 + 3x + 24
  ⇔ 9x = 3x + 24
  ⇔ 6x = 24
  ⇔ x = 4
  Vậy S = {4}

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )