Toán Lớp 8: Tìm x x.(3x+2)+(x+1)^2-(2x-5)(2x+5)=-12

Question

Toán Lớp 8: Tìm x
x.(3x+2)+(x+1)^2-(2x-5)(2x+5)=-12, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi 1 tháng 2022-12-21T02:41:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. x(3x + 2) +(x + 1)^2 – (2x – 5)(2x + 5) = -12
  ⇔ 3x^2 + 2x + x^2 + 2x + 1 – (4x^2 – 25) + 12 = 0
  ⇔ 4x^2 + 4x + 1 – 4x^2 + 25 + 12 = 0
  ⇔ 4x + 38 = 0
  ⇒ 4x = -38
  ⇒ x = -38/4 = -19/2
  Vậy  x = -19/2

 2. x × (3x + 2)+(x+1)^2-(2x-5)(2x+5)=-12
  ⇔ 3x^2+2x+(x+1)^2−(2x−5)(2x+5)=−12
  ⇔ 3x^2+2x+x^2+2x+1−(2x−5)(2x+5)=−12
  ⇔ 4x^2+2x+2x+1−(2x−5)(2x+5)=−12
  ⇔ 4x^2+4x+1−(2x−5)(2x+5)=−12
  ⇔ 4x^2+4x+1−((2x)^2−25)=−12
  ⇔ 4x^2+4x+1−(2^2x^2−25)=−12
  ⇔ 4x^2+4x+1−(4x^2−25)=−12
  ⇔ 4x^2+4x+1−4x^2+25=−12
  ⇔ 4x+1+25=−12
  ⇔ 4x+26=−12
  ⇔ 4x=−12−26
  ⇔ 4x=−38
  x = (-38)/4
  x = -19/2
  Cho mình xin hay nhất nha bạn!!!!
  @Drew Mclntyre

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )