Toán Lớp 8: Tìm x 1, x(1-2x)+(x-2)(2x-3)=0 2, (x-1)(x+2)-x-2=0 3, x^3-16x=0 4, (2x-3)^2+(x-3)(3-2x)=0

Question

Toán Lớp 8: Tìm x
1, x(1-2x)+(x-2)(2x-3)=0
2, (x-1)(x+2)-x-2=0
3, x^3-16x=0
4, (2x-3)^2+(x-3)(3-2x)=0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Tâm 1 tháng 2022-12-22T18:36:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   1)
  $x(1-2x)+(x-2)(2x-3)=0$
  $x – 2x² + 2x² – 7x + 6 = 0$
  $-6x + 6 = 0$
  $6x = 6$
  $x = 1$
  2)
  $(x-1)(x+2) – x – 2 = 0$
  $(x-1)(x+2) – (x+2) = 0$
  $(x+2)(x-1-1) = 0$
  $(x+2)(x-2) = 0$
  $x² – 4 = 0$
  $x² = 4$
  $x = ±2$
  3, $x³-16x=0$
  $x(x² – 16) = 0$
  \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x²=16\end{array} \right.\) 
  ⇒ \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=±4\end{array} \right.\) 
  4, $(2x-3)²+(x-3)(3-2x)=0$
  $(2x – 3)² – (x-3)(2x-3) = 0$
  $(2x-3)(2x – 3 -x + 3) = 0$
  $(2x – 3)x = 0$
  \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=\dfrac{3}{2}\end{array} \right.\) 

 2. Giải đáp:
  1)S={1}
  2) S={±2}
  3) S={0;±4}
  4)S={0;3/2}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  ⇔1, x(1-2x)+(x-2)(2x-3)=0
  ⇔x-2x^2 + 2x^2-3x-4x+6=0
  ⇔6-6x=0
  ⇔x=1
  Vậy S={1}
  2, (x-1)(x+2)-x-2=0
  (x-1)(x+2) – (x+2) =0
  (x+2) (x-1-1)=0
  (x+2)(x-2)=0
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x+2=0\\x-2=0\end{array} \right.\)
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=-2\\x=2\end{array} \right.\)
  Vậy S={±2}
  3, x^3-16x=0
  ⇔x(x^2-16)=0
  ⇔x(x-4)(x+4)=0
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x-4=0\\x+4=0\end{array} \right.\)
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=±4\end{array} \right.\)
  Vậy S={0;±4}
  4, (2x-3)^2+(x-3)(3-2x)=0
  ⇔(2x-3)^2 – (x-3)(2x-3)=0
  ⇔(2x-3)(2x-3-x+3)=0
  ⇔x(2x-3)=0
  ⇔\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\2x-3=0\end{array} \right.\)
  \(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=\dfrac{3}{2} \end{array} \right.\)
  Vậy S={0;3/2}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )