Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính `g)` $\frac{x+4}{5x-25}$ `.` $\frac{x-5}{x^2+8x+16}$ `h)` $\frac{a^2-b^2}{9b^2}$ `:` $\frac{a+b}{3b}$

Question

Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính
`g)` $\frac{x+4}{5x-25}$ `.` $\frac{x-5}{x^2+8x+16}$
`h)` $\frac{a^2-b^2}{9b^2}$ `:` $\frac{a+b}{3b}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 2 tháng 2022-03-19T06:19:13+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  g)\  ĐKXĐ:x\ne{5;-4}
  (x+4)/(5x-25).(x-5)/(x^{2}+8x+16)
  =(x+4)/(5(x-5)).(x-5)/((x+4)^{2})
  =(1)/(5(x+4))
  h)\   ĐKXĐ:b\ne{0;-a}
  (a^{2}-b^{2})/(9b^{2}):(a+b)/(3b)
  =((a-b)(a+b))/((3b)^{2}).(3b)/(a+b)
  =(a-b)/(3b)
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   g)x+4/5x-25.x-5/x²+8x-16
  =x+4/5(x-5).x-5/(x+4)²
  =(x+4)(x-5)/5(x-5)(x+4)²
  =1/5(x+4)
  h)a²-b²/9b²:a+b/3b
  =(a-b)(a+b)/(3b)².3b/a+b
  =3b(a-b)(a+b)/(3b)²(a+b)
  =a-b/3b

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )